CƏFƏR CABBARLI 120

Biblioqrafiya

Cabbarlı, Cəfər Qafar oğlu. Əsərləri : 4 cilddə / C. Q. Cabbarlı ; tərt. A. H. Rüstəmli. I cild : Lirik şeirlər. Satirik şeirlər. Poema. Hekayələr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 328 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı).

Cabbarlı, Cəfər Qafar oğlu. Əsərləri : 4 cilddə / C. Q. Cabbarlı ; tərt. A. H. Rüstəmli. II cild : Pyeslər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. - 25000 экз.. - ISBN 9952-418-88-1 Mündəricat: Vəfalı Səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş, Solğun çiçəklər, Ulduz, Ədirnə fəthi, Aydın ,Oqtay Eloğlu

Cabbarlı, Cəfər Qafar oğlu. Əsərləri : 4 cilddə / C. Q. Cabbarlı ; tərt. A. H. Rüstəmli. III cild : Pyeslər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 368 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). Mündəricat: Sevil, Almaz, 1905-ci ildə, Yaşar Dönüş. Cabbarlı, Cəfər Qafar oğlu. Əsərləri : 4 cilddə / C. Q. Cabbarlı ; tərt. A. H. Rüstəmli. IV cild : Kiçik həcmli və natamam pyeslər. Librettolar. Məqalələr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 288 s. ; 22 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı).
Annotasiya: Cəfər Cabbarlının "Əsərləri"nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyesləri, librettoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil edilib.

Cəfər Cabbarlının tərcümələri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. Q. Bağırova ; red. B. Abbasov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 488 s.
Mündəricat:
Şekspir, Vilyam. Hamlet / V. Şekspir. - S. 25-123.
Şekspir, Vilyam. Otello / V. Şekspir. - S. 125-211.
Şiller, Fridrix. Qaçaqlar / F. Şiller. - S. 213-281.
Bomarşe, Pyer-Ögüsten Karon de. Fiqaronun toyu / P.Ö Bomarşe. - S. 283-386.
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. Hacı Murad / L. N. Tolstoy. - S. 387-479.
Lonqfello, Henri Vodsvort. Rövşənbəy - Koroğlunun atlanışı / H. V. Lonqfello. - S. 482-485.

C.CABBARLI haqqında

Elçin Şəxsiyyət və istedad : Cəfər Cabbarlının həyatı və yaradıcılığı haqqında düşüncələr / Elçin ; red. Dilsuz. - Bakı : QAPP-POLIQRAF NPK, 2002. - 48 s.

Əhmədov, Teymur Əkbər oğlu. Böyük sənət bahadırı / T. Əhmədov. - Bakı : Nurlan, 2001. - 121 s.
Annotasiya: Kitab müasir Azərbaycan ədəbiyyatının korifeyi, dramaturgiya və teatr yaradıcılarından biri - Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuşdur. Burada böyük sənət baharının həyat və yaradıcılığına yığcam nəzər salınır, onun mühiti, yaradıcılıq əzabları, teatr aləmi ilə sıx bağlılığı barədə müasirlərinin xatirələri şərh edilir.

Əlioğlu, Məsud Darıxan adamlar : toplu / M. Əlioğlu ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. I cild / red. S. Nuru qızı. - Bakı : Təhsil, 2009. - 784 s.
Annotasiya: Məsud Əlioğlunun "Darıxan adamlar" toplusunu görkəmli yazıçı və şairlərin yaradıcılığına, xalqın şifahi v ə yazılı ədəbi irsinə, ümumiyyətlə, ədəbiyyat tarixinə ekskurs adlandırmaq olar. Kitabda toplanmış elmi və publisistik məqalələrdə Nizami Gəncəvidən başlamış Səməd Vurğuna qədər milli ədəbiyyatımızın keçdiyi yol, müxtəlif ədəbi seçmələrin bədii təhlil və tənqidi, araşdırma və tənqidçi münasibəti uğurlu həllini tapmışdır.

Əliyev, Rəhim Nadir oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi / R. N. Əliyev ; red. A. Salmanov ; Cəfər Cabbarlı fondu. - Təkmilləşdirilmiş II nəşri. - Bakı : Qanun, 2012. - 464 s.
Annotasiya: Rəhim Əliyevin bu kitabı Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində (2006-2008) dediyi mahazirələr əsasında hazırlanmışdır. Kitabın orijinal cəhəti nəzəriyyə kursuna ədəbi əsərin təqdimi ilə yanaşı, sözün, mifin, yazı dilinin və mətn nəzəriyyəsinin, dilin mənşəyinin izahı ilə bağlı problemlərin də daxil edilməsidir.

Əliyev, Rəhim Nadir oğlu. Taleyin sözü : monoqrafiya / R. N. Əliyev ; elmi red. N. Ə. Qəhrəmanlı ; Cəfər Cabbarlı fondu. - Bakı : "MBM" MMC, 2008. - 485 s.
Annotasiya: Filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyevin ədəbi-tənqidi məqalələrindən ibarət ikinci kitabidir. Birinci kitab "Ədəbiyyatımız, dilimiz, tariximiz" ("Elm", 1997) adı ilə on il əvvəl işıq üzü görmüşdü. Kitaba alımın Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı və C.Cabbarlı irsi ilə bağlı monoqrafiyası və araşdırmaları da daxildir.

Rüstəmli, Asif Heydər oğlu. Cəfər Cabbarlı : həyatı və mühiti: monoqrafiya / A. H.

Rüstəmli ; elmi red. B. Ə. Nəbiyev ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı : Elm, 2009. - 416 s.
Annotasiya: Tədqiqat əsərində böyük söz ustadı, bədii-fəlsəfi düşüncəmizin fenomenal nümayəndəsi Cəfər Cabbarlının həyatı, yaradıcılığı, ədəbi-ictimai mühiti məxfi arxiv materialları və nadir sənədlər əsasında araşdırılaraq bir sıra yeni faktlar, arqumentlər üzə çıxarılmış, indiyədək bu sahədə özünü büruzə verən qaranlıq, kölgəli mətləblərə, mübahisəli məqamlara tam aydınlıq gətirilmişdir. Böyük sənətkarın sovet dövründə gizli istiqlal hərəkatına qoşulması, repressiyalara məruz qalması, həbsxana yaradıcılığı, ali təhsil müəssisələrindən uzaqlaşdırılmasının səbəbləri və digər məsələlər ilk dəfə bu monoqrafiyada geniş işıqlandırılmışdır.

Rüstəmli, Asif Heydər oğlu. Susmaz duyğuların səltənətində / A. H. Rüstəmli ; red. İ. M. Ağayev ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı : Elm, 2002. - 176 s.ı
Annotasiya: Kitabda böyük sənətkar, qüdrətli söz ustası Cəfər Cabbarlının həyat və yaradıcılığının naməlum, tədqiqatdan kənarda qalmış ayrı-ayrı məqamları işıqlandırılmış, bəzi gizli imzalarına aydınlıq gətirilmişdir.

Zahidova, Həqiqət Əhmədağa qızı. Azərbaycan etnoqrafiyası Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında : tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / H. Ə. Zahidova ; elmi red. T. Ə. Bünyadov. - Bakı : Elm, 2011. - 403 s.
Annotasiya: Monoqrafiya böyük mütəfəkkirin yaradıcılığının etnoqrafik baxımdan araşdırılmasına həsr edilmiş tədqiqat əsəridir. Müəllif ədibin zəngin bədii və elmi yaradıcılığı, müasirlərinin xatirələri, arxiv sənədləri, ölkədə və xaricdə çap olunmuş əsərləri diqqətlə araşdıraraq sanballı bir monoqrafiya yazmağa nail ola bilmişdir.

Zahidova, Həqiqət Əhmədağa qızı. Cəfər Cabbarlının dini dünyagörüşü / H. Ə. Zahidova ; elmi red.: T. Ə. Bünyadov, S. Məhərrəmova. - Bakı : Elm, 2012. - 218 s. Cəfər Cabbarlı: həyatı və mühiti, Bakı, «Elm», 2009, 27.5 ç.v.

«Cefer Cabbarlı (Hayatı, Sanatı ve Mücadilesi)», Türkiyə, Elazığ, «Manas» neşr., 2011, 18.5 ç.v.

Rüstəmli, Asif Cəfər Cabbarlı cümhuriyyət dönəmində / A.Rüstəmli //Azərbaycan.-2008.-№1.-S.35-41.

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- S.812.

Təhmasib, Məmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə./T. Məmmədhüseyn.- I cild. Cəfər Cabbarlı və şifahi ədəbiyyat. Bakı: Mütərcim, 2010. - S. 399-426